Informujemy, iż BEEFshop.pl wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin zakupów w Serwisie Beefshop.pl

§ 1
[Postanowienia ogólne]


1. Serwis internetowy Beefshop.pl jest własnością Beefshop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mysłaki Małe 2a , 14-310 Miłakowo, zarejestrowanej pod nr KRS: 0001017161, posiadającą numery: NIP 7412164654, REGON 524369277

Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: Beefshop Sp. z o.o., ul. Mysłaki Małe 2a, 14-310 Miłakowo
2) adres poczty elektronicznej: bok@beefshop.pl
3) numer telefonu (+48) 22 5599977 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:00  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
a. Beefshop – Beefshop z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mysłaki Małe 2a, 14-310 Miłakowo, zarejestrowanej pod nr KRS: 0001017161, posiadającą numery: NIP 7412164654, REGON 524369277
b. Serwis – prowadzony przez Beefshop z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz środków porozumiewania się na odległość sklep w ramach, którego Beefshop zawiera z Klientami na podstawie indywidualnie przygotowanej oferty sprzedaży i złożonego zamówienia umowy sprzedaży posiadanych przez Beefshop i prezentowanych na stronie www.beefshop.pl produktów własnych. Zaówienia realizowane są tylko dla osób prywatnych na ich osobiste zaówienie. 
c. Formularz Kontaktowy – formularz umieszczony na stronie internetowej pod adresem beefshop.pl prowadzonej przez Beefshop w ramach Serwisu, umożliwiający złożenie przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży produktów z asortymentu Beefshop skierowanego do Beefshop i zawierającego dane Klienta podane w zakresie umożliwiającym zgodnie z Regulaminem przedstawienie Klientowi przez Beefshop za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferty Sprzedaży produktów, którymi zainteresowanie poprzez Formularz Kontaktowy wyraził Klient.
d. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Formularza Kontaktowego umieszczonego na beefshop.pl lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty e-mail lub w drodze telefonicznej składa Zamówienie na produkty wskazane w Ofercie Sprzedaży przygotowanej przez BeefShop w wyniku złożenia zapytania ofertowego przez Klienta.
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z BeefShop niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa zapytanie o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Ofertowego lub akceptuje przedstawioną przez Beefshop za pomocą środków porozumiewania się na odległość ofertę sprzedaży.
f. Produkty - Produkty wykonane z mięsa wołowego pochodzące z hodowli Hereford Warmia, których producentem jest Beefshop, a także produkty wykonane z mięsa jagnięcego, których dystrybutorem jest Beefshop. Produkty prezentowane w Serwisie są szczegółowo oznaczone między innymi poprzez wskazanie informacji o ich gatunku, rodzaju, właściwościach, cenie, itp.
g. Oferta Sprzedaży – Przygotowana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta wskazanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Oferta Sprzedaży posiadanych przez Beefshop produktów zawierająca w szczególności określone w wyniku indywidualnych ustaleń stron: rodzaj produktu i jego ilość, cenę, sposób i termin zapłaty, miejsce i termin dostawy, oraz dane Klienta, podane w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia.
h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy zakupu produktów lub usług wskazanych w przygotowanej przez Beefshop na indywidualne zapytanie Klienta Ofercie Sprzedaży. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje z obowiązkiem zapłaty. Poprzez Zamówienie należy również rozumieć kupione przez Klienta produkty.
i. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w Beefshop z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie i przez 24 godziny na dobę na stronie pod adresem regulamin.html w siedzibie Beefshop oraz jest przesyłany do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres wraz z przygotowaną na indywidualne zamówienia Klienta Ofertą Sprzedaży.

§ 2
[Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu]


1. Do korzystania z Serwisu, w tym do przeglądania asortymentu Beefshop, korzystania z Formularza Kontaktowego, składania zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz składania Zamówienia niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej wolnej od nieautoryzowanych rozszerzeń:
a. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
c. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
d. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
e. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4) posiadanie numeru telefonu komórkowego.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w ramach Serwisu, BeefShop podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Formularz Kontaktowy. BeefShop zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w ramach Serwisu poprzez stosowanie certyfikatu SSL (SecureSocketLayer).

§ 3
[Zasady korzystania z Serwisu]


1. Obecność produktów w Serwisie nie jest jednoznaczna z dostępnością tych produktów w danym momencie i możliwością realizacji Zamówienia w każdej chwili. Dostępność produktów Beefshop potwierdzi w drodze telefonicznej oraz w wysłanej do Klienta Ofercie Sprzedaży.
2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich rodzajów produktów, nie mniej jednak zdjęcia mogą obrazować prezentowany produkt w sposób odmienny od rzeczywistości co wynikać może przede wszystkim z indywidualnych właściwości mięsa takich jak stopień przerostów, kolor, a także światła użytego przy wykonaniu fotografii czy kolorystycznej kalibracji ekranu.
3. Informacje o produktach prezentowane w ramach Serwisu m.in. opisy i ceny produktów, nie mogą być poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Złożenie przez Klienta Zamówienia w ramach Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
5. Klient korzystający Serwisu jest zobowiązany do:
a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
b. korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
d. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 4
[Składanie Zapytania o Ofertę Sprzedaży]


1. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży w ramach Serwisu dotyczy wyłącznie produktów prezentowanych na stronie internetowej pod adresem www.beefshop.pl i może być dokonane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na tej stronie. Złożenie zapytania o Ofertę Sprzedaży wymaga podania minimum: rodzaju i ilości produktów, których Zamówieniem zainteresowany jest Klient, imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. W celu złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego, oznaczonych jako obligatoryjne w zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia przez Beefshop Oferty Sprzedaży.
3. Podanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu Kontaktowym jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne w każdym przypadku i nie jest konieczne do złożenia zapytania o Ofertę Sprzedaży.

§ 5
[Oferta Sprzedaży]


1. Po złożeniu przez Klienta zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub w drodze e-mail Beefshop skontaktuje się z Klientem w drodze telefonicznej lub mailowej w celu uzgodnienia dokładnej specyfikacji przygotowywanej Oferty Sprzedaży.
2. Ustalenie dokładnej specyfikacji dotyczącej oferowanych produktów w drodze telefonicznej lub mailowej niezbędne jest ze względu na właściwości oferowanych produktów i potrzeby Klienta, w tym przeznaczenie kulinarne mięsa, wielkości i wagi steków, przygotowywanych na indywidualne potrzeby każdego z Klientów.
3. Po dokonaniu szczegółowych ustaleń pomiędzy Stronami dotyczących złożonego zapytania o Ofertę Sprzedaży, Beefshop przygotuje dla Klienta indywidualną Ofertę Sprzedaży produktów.
4. Beefshop zastrzega sobie prawo przygotowania indywidualnej Oferty Sprzedaży posiadanych produktów tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ustalona z Klientem wartość Zamówienia jest większa lub równa 100,00 zł brutto.
5. Przygotowana Oferta Sprzedaży w formie faktury pro-forma, zawierająca w szczególności informacje dotyczące jak poniżej, zostanie wysłana przez Beefshop na adres mailowy wskazany przez Klienta :
a. przedmiotu Oferty Sprzedaży,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktu, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy Zamówienia,
e. czasu dostawy Zamówienia,
6. Beefshop oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze i kształcie. Potwierdzone przez Klienta w Zamówieniu wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a Beefshop dołoży wszelkich starań aby wagi przygotowanych do dostawy produktów były maksymalnie zbliżone do tych wskazanych w Ofercie Sprzedaży. W związku z powyższym Klient akceptuje technologiczne wahania wagi dostarczonych produktów sięgające +/- 10%.

§ 6
[Złożenie Zamówienia]


1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Klienta odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą Ofertę Sprzedaży otrzymaną od BeefShop. Wysłana odpowiedź musi wskazywać na akceptację w całości przedstawionej przez BeefShop Oferty Sprzedaży, w sposób oczywisty, a minimalna treść wiadomości powinna zawierać słowo ,,TAK”.
2. Oferta Sprzedaży ważna jest przez 48 godzin od momentu jej przesłania, po tym okresie, w razie braku złożenia przez Klienta Zamówienia Oferta Sprzedaży traci swoją ważność.
3. Przesłanie zapytania ofertowego jest jednoznaczne z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Beefshop umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Oferty Sprzedaży, treścią Regulaminu, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej w ramach Serwisu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje przez przesłanie Klientowi na adres jego poczty elektronicznej podany w związku ze złożonym zapytaniem o Ofertę Sprzedaży treści umowy.
5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Beefshop informacji e-mail od Klienta, wskazującej na to, iż Klient przyjął Ofertę Sprzedaży.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z przepisami prawa polskiego, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 7
[Ceny produktów]


1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają w sobie wszystkie podatki, w tym podatek od produktów i usług (VAT).
2. Ceny produktów podane na stronach internetowych Serwisu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów, które zostały wskazane w § 9 Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane Ofercie Sprzedaży.
3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę produktów oraz koszty ich dostarczenia.
4. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Serwisu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny produktów nie ma wpływu na treść przedstawionej już Oferty Sprzedaży.

§ 8
[Sposoby zapłaty ceny za zamówione produkty oraz opłata za dostawę]


1. Klient w związku z wysłaniem zapytania o Ofertę Sprzedaży oraz ustalaniem z Beefshop szczegółów Oferty Sprzedaży może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia produktów:
a. Zapłata z góry przy złożeniu Zamówienia przelewem bankowym;
b. Zapłata za pobraniem gotówką przy odbiorze zamówionych produktów;
c. Zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal;
2. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.
3. W przypadku gdy Klient wybierze jako formę płatności zapłatę z góry przelewem Beefshop zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dostawą Zamówienia do momentu otrzymania od Klienta w formie elektronicznej potwierdzenia dokonania płatności lub wpływu środków pieniężnych na konto Beefshop.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia Beefshop uprzejmie prosi o przygotowanie odpowiedniej sumy pieniędzy do zapłaty gdyż dostawca może nie dysponować pieniędzmi potrzebnymi do wydania reszty.
5. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem PayPal Klient zobowiązuje się do stosowania się do postanowień dotyczących zasad korzystania z płatności PayPal dostępnych pod adresem paypal.com

6. 

  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro§ 9
[Realizacja Zamówień]


1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Serwisu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jedynie w granicach administracyjnych miasta Warszawy, przystosowanym do tego celu transportem własnym BeefShop. Dostawa na terenie Polski odbywa się tylko na zlecenie osób prywatnych i do ich prywantnych potrzeb. 
2. Maksymalny czas dostawy to 48 h od momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności, chyba że Klient wybrał jako metodę płatności zapłatę przy odbiorze. W takiej sytuacji 48 h jest liczone od momentu złożenia Zamówienia. BeefShop może również na wyraźne żądanie Klienta przedstawić w Ofercie Sprzedaży inny indywidualnie ustalony termin dostawy Zamówienia.
3. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w godzinach 12:00 - 18:00, w sobotę w godzinach 9:00 – 14:00. Beefshop nie realizuje Zamówień w niedziele i święta.
4. Dostarczenie produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu na adres wskazany przez Klienta jest odpłatne. Koszty dostarczenia zamówionych produktów ponoszą:
a. Klient - w przypadku, gdy łączna cena Zamówienia zawarta jest w przedziale 100,00 do 500,00 zł;
b. Beefshop – w przypadku dostawy na terenie Warszawy, gdy łączna cena Zamówienia jest wyższa niż 500,00 zł;
5. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówionych produktów w ustalonym pomiędzy Stronami terminie w wyniku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy lub upoważnionej przez Klienta osoby, do ewentualnej ponownej dostawy może dojść za dodatkową opłatą 18,45 zł.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej pracownik Beefshop podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, Zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Beefshop nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta mogą stać się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty świeże, łatwo psujące się, o krótkich terminach ważności). Klient nie może odmówić przyjęcia Zamówienia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.
7. Produkty zamówione w ramach Serwisu są dostarczane wraz z wystawionym przez BeefShop paragonem obejmującym przedmiot Zamówienia.
8. Na żądanie Klienta Beefshop wystawi Klientowi fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia. Żądanie powyższe należy złożyć w trakcie składania Zamówienia, jednak nie później jak w terminie 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Na mocy niniejszego Regulaminu Klient upoważnia BeefShop do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy

§ 10
[Prawo odstąpienia od umowy]


1. Konsumentowi nabywającemu produkty w Beefshop przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy, co spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż zdecydowana większość przygotowywanych przez BeefShop produktów zamawianych w ramach Serwisu jest przygotowywana według indywidualnych potrzeb Klienta, ponadto produkty te posiadają krótki termin do spożycia.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 11
[Reklamacje]


1. Beefshop zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zamówionych produktów bez wad fizycznych i prawnych.
2. Beefshop ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
3. Reklamacja dotycząca zamówionych produktów może zostać złożona przez Klienta w drodze elektronicznej lub na piśmie na adres Beefshop z dopiskiem „Reklamacja”. Adresem do złożenia reklamacji jest: adres e-mail: bok@beefshop.pl lub adres do korespondencji” Beefshop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mysłaki Małe 2a, 14-310 Miłakowo.
4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia produktów, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć BeefShop dowód zakupu produktów. Dowodem zakupu są w szczególności: kopia paragonu lub faktury albo inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
5. BeefShop rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Beefshop zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie wniosek swój kierując na dane adresowe wskazane w zgłoszeniu reklamacji. Termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od momentu otrzymania przez Beefshop informacji wystarczających do jej rozpoznania.
7. Klient ma prawo i możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 12
Ochrona Danych Osobowych


1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zapytania o Ofertę, zarówno z wykorzystaniem Formularza Kontaktowego jak i w drodze środków porozumiewania się na odległość są przetwarzane przez Beefshop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mysłaki Małe 2a, 14-310 Miłakowo, zarejestrowanej pod nr KRS: 0001017161, posiadającą numery: NIP 7412164654, REGON 524369277, która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz. U. poz. 1182).
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych własnych produktów lub usług Administratora, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności). Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, o ile jest to niezbędne do wystawienia zamówionej faktury.
4. Klient ma prawo uzyskania od administratora informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Wskazaną informację można uzyskać kontaktując się z administratorem na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu.
5. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. W celu wykonania tego prawa Klient powinien skontaktować się z administratorem w sposób określony w pkt. 4 powyżej.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania zapytania o Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji określonych przepisami prawa.
8. Beefshop, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 13
[Nieprawidłowości w działaniu Serwisu]


1. Beefshop podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie szybkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Beefshop o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowy: bok@beefshop.pl
4. Jeżeli w zgłoszeniu nieprawidłowości w działaniu Serwisu Klient poda oprócz rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu także swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Beefshop zobowiązuje się do poinformowania Klienta o usunięciu nieprawidłowości działania Serwisu.

§ 14
Postanowienia końcowe


1. Beefshop honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okażą się mniej korzystane bądź w całości lub w części sprzeczne przepisami powszechnie obowiązującego prawa w miejsce mniej korzystnych, nieważnych lub sprzecznych postanowień Regulaminu wchodzą właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Beefshop zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem internetowym www.beefshop.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu dotychczasowego oraz nowego regulaimu. Beefshop zobowiązuje się do utrzymania informacji o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia publikacji.
3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


facebook